Privacy en geheimhouding

ViVa! Zorggroep neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. ViVa! Zorggroep gaat - vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt. Naast de algemene privacywet gelden in de gezondheidszorg specifiek regels voor de privacy. Deze regels staan onder ander vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten die gelden op grond van de huidige privacywetgeving incluis de WGBO.

 

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als (potentiële) cliënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. We bedoelen daarmee dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw andere zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

 

Welke gegevens verzamelt ViVa! Zorggroep?

ViVa! Zorggroep verwerkt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld en alleen voor het doel waarvoor ze aan ViVa! Zorggroep ter beschikking zijn gesteld. De persoonsgegevens kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Factuurgegevens
 • Bestelde producten en/of diensten
 • Opgegeven interesses
 • Betalingsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • BSN

Persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

 

Bescherming van persoonsgegevens en bewaartermijn

ViVa! Zorggroep is volgens de huidige privacywet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die bij ViVa! Zorggroep plaatsvindt. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

 

Delen met anderen

ViVa! Zorggroep  deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo is ViVa! Zorggroep verplicht om bepaalde gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. Ook met zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn wisselen we relevante gegevens uit.

Alle zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming.

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken spreken wij af dat zij uw gegevens op een zelfde niveau als ViVa! Zorggroep beveiligen en beschermen. ViVa! Zorggroep blijft voor deze verwerkingen verantwoordelijk.

 

Voor contactpersonen, vertegenwoordigers en bezoekers

Wanneer u geen cliënt bent van ViVa! Zorggroep kan het toch zijn dat een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwekt wordt. Dit gebeurt alleen om contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van onze cliënt of doordat u zelf contact met ViVa! Zorggroep opneemt.

Voor alle gegevens geldt dat we niet meer gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede diensten aan u te kunnen verlenen.

We delen uw gegevens niet zomaar met anderen. Dit kan gevolgen hebben voor mensen die naar u informeren. ViVa! Zorggroep vindt het belangrijk dat u zelf kunt bepalen aan wie informatie over u verstrekt mag worden. Als er voor u wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer zullen wij daarom geen informatie over u verstrekken.

 

Gegevens meenemen, inzien, wijzigen, verwijderen, ontvangen

U heeft het recht om ViVa! Zorggroep te vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden. U mag ViVa! Zorggroep vragen om uw persoonsgegevens in een dusdanige vorm te verwerken dat u ze makkelijk kunt meenemen en overdragen.

U mag feitelijke gegevens laten wijzigen. Voor niet feitelijk gegevens mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion.

U mag vragen om vernietiging van uw dossier. U mag dit vragen voor het hele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek hierom schriftelijk indienen bij ViVa! Zorggroep op info@vivazorggroep.nl. ViVa! Zorggroep zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ViVa! Zorggroep heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, toepassen van beveiligingssoftware, strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen,  zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. ViVa! Zorggroep beschikt over een informatie-beveiligingsbeleid. Dit beleid kunt u opvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming van ViVa! Zorggroep.

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

ViVa! Zorggroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar op telefoonnummer 088 - 995 8732.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u de website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie, die in de cookie is opgeslagen, kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van consuwijzer.

ViVa! Zorggroep maakt gebruik van de cookie Google Analytics. Dit om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan ViVa! Zorggroep ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan ViVa! Zorggroep aanpassingen maken op haar website en of service. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en u kunt daarom niet persoonlijk herleid worden.

 

Sociale media buttons

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van ViVa! Zorggroep gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Ten aanzien van deze informatiebronnen van derden heeft ViVa! Zorggroep geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap. Wij kunnen dan ook geen enkele garantie bieden op de volledigheid of juistheid van de inhoud. Ook kunnen wij de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen niet garanderen.

Onze website bevat hyperlinks naar andere sites. Deze links worden u enkel aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. ViVa! Zorggroep onthoudt zich van een oordeel over de inhoud van deze externe sites.

 

Gebruik van de website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

 

Bovenstaande informatie kunt u ook downloaden via deze pdf:

PDF DocumentPrivacybeleid ViVa 25 mei 2018.pdf

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.