ViVa! zoekt tweede bestuurder

De organisatie

 

ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep biedt een breed scala aan producten, diensten en zorg - afgestemd op de wensen, behoeften van cliënten van alle leeftijden - om ervoor te zorgen dat zij in de door hun gewenste leefomgeving kunnen wonen. ViVa! Zorggroep doet dit op een professionele, innovatieve en creatieve wijze en werkt actief samen met andere organisaties. ViVa! Zorggroep is er voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, revalidatie, specialistische en palliatieve zorg. Vanuit de besloten vennootschap Jeugdgezondheidszorg en diens dochteronderneming Centrum voor Jeugd en Gezin wordt jeugdgezondheidszorg en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren geboden. Het werkgebied van ViVa! Zorggroep omvat de regio's Zuid-, Midden- en Noord-Kennemerland. In dit werkgebied heeft ViVa! Zorggroep 18 intramurale locaties. Eén van deze locaties beschikt over een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg.

 

De transitie van de langdurige zorg en de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente en de ontwikkeling van de participatiemaatschappij heeft grote consequenties voor het functioneren en de financiële positie van ViVa! Zorggroep gehad. Als gevolg van het negatieve resultaat in 2016 werd ViVa! Zorggroep bij haar banken onder bijzonder beheer geplaatst. Hierna is een herstelplan met financiële maatregelen doorgevoerd. In 2017 werd met 2150 fte een positief resultaat van 2,9 miljoen euro behaald bij een omzet van 155 miljoen euro. In 2018 heeft de organisatie een omzet van 164 miljoen euro en een positief resultaat van 6 miljoen euro gerealiseerd. Inmiddels hebben de banken weer vertrouwen in ViVa! Zorggroep.

 

De afgelopen periode zijn de opbrengsten gestegen, de liquiditeitspositie verbeterd, het kostenbewustzijn vergroot en de bezettingsgraad gemaximaliseerd. Ook is de samenwerking met andere zorgaanbieders sterk verbeterd. ViVa! Zorggroep heeft net als andere zorgaanbieders te maken met een ingewikkelde arbeidsmarkt die voor knelpunten in de organisatie zorgen. Ook op het terrein van de brede bedrijfsvoering (vastgoed, financiën en ICT) liggen er voor de komende periode voor ViVa! Zorggroep de nodige opgaven.

 

ViVa! Zorggroep heeft voor de medezeggenschap van cliënten op concernniveau de centrale cliëntenraad. De raad adviseert het management over de zorgverlening en behartigt de belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de woonzorgcentra, thuiszorg, verpleeghuizen en jeugdzorg. Zij beslissen mee over het beleid dat de gehele organisatie van ViVa! Zorggroep betreft. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. De centrale cliëntenraad behandelt zaken die wijkoverstijgend zijn en waarover de bestuurders van ViVa! Zorggroep beslissingen nemen.

 

ViVa! Zorggroep heeft een ondernemingsraad (OR) die bestaat uit 15 gekozen leden. 
De OR overlegt maandelijks namens de medewerkers met de raad van bestuur over alle onderwerpen die de organisatie aangaan. De OR is vroegtijdig betrokken waardoor ook de invloed op de besluitvorming zo groot mogelijk is. De OR heeft hier onder andere advies-, instemmings- en initiatiefrecht volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

 

ViVa! Zorggroep heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. In maart 2018 is de huidige Voorzitter van de Raad van Bestuur als enige bestuurder gestart en is bewust de functie van de tweede bestuurder niet meteen ingevuld. De Raad van Toezicht gaat nu op zoek naar een tweede bestuurder, waarbij aanvullende kwaliteiten en een constructieve samenwerking met de voorzitter essentieel zijn

 

Positie

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan in de hele organisatie. De Raad van Bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden en is bestuurlijk verantwoordelijk. De Raad van Bestuur zal uit twee leden bestaan die collegiaal de eindverantwoordelijkheid dragen voor zowel de primaire processen als de bedrijfsvoering. Beide bestuurders gaan aandachtsgebieden krijgen, zonder dat er gewerkt wordt met een strikte portefeuillescheiding. In grote lijn is de voorzitter de primus inter pares en verantwoordelijk voor de extramurale zorg, de helft van de zorglocaties, de strategie en de profilering van de organisatie. De tweede bestuurder zal verantwoordelijk worden voor de andere helft van de zorglocaties, ICT en Vastgoed. De andere bedrijfsvoeringsportefeuilles zullen afhankelijk van de achtergrond van de nieuwe bestuurder voor aantreden verdeeld worden. Beide bestuurders hebben ook een belangrijke rol in het ontwikkelen en onderhouden van relevante externe relaties. De twee bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Remuneratie

ViVa! Zorggroep valt in klasse V van de WNT2 met een maximum jaarinkomen van

€ 194.000,- inclusief pensioenbijdrage werkgever, onkosten en eventuele bijtelling van de leaseauto.

 

Kandidaat profiel

 

Algemene kennis en ervaring

Voor de vacature in de Raad van Bestuur wordt een kandidaat gezocht met:

 • Ervaring als bestuurder in een complexe maatschappelijke organisatie bij voorkeur de zorg.
 • Succesvolle ervaring in het realiseren van veranderingen.
 • U heeft kennis, ervaring, affiniteit met zowel de zorginhoudelijke- als de bedrijfsvoeringskant en weet beide aspecten te verbinden
 • Ervaring met vastgoed en ICT-vraagstukken.
 • Academisch werk- en denkniveau.

 

Persoonlijkheid en cultuur

 • U kunt met uw achtergrond de verbinding maken tussen de vraagstukken die er in de zorg en maatschappelijke dienstverlening spelen en de bedrijfsvoering.
 • U beschikt over een daadkrachtige persoonlijkheid die besluiten durft te nemen. Bent vasthoudend in het bereiken van de doelstellingen. Kunt omgaan met tegenslagen. Beschikt over een hoog energieniveau en opbouwende kwaliteiten.
 • U dwingt met uw persoonlijkheid respect af, weet snel het vertrouwen te wekken en positie te krijgen.
 • U bent koersvast, beschikt over implementatiekracht en de kwaliteit om verbeteringen te borgen in een complexe organisatie.
 • U beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden richting externe partijen.
 • U bent gericht op samenwerking. Stelt het maatschappelijke en organisatiebelang boven uw eigen belang. U maakt gebruik van de kracht van de organisatie.
 • U toont relativeringsvermogen, reflecteert, bent toegankelijk en stelt zich kwetsbaar op.
 • U bent zichtbaar in de organisatie. Communiceert soepel. U kunt op verschillende niveaus schakelen.

 

Competenties

 

Visie

U kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kunt zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. U ziet kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden. U heeft een duidelijk lange termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. U heeft het vermogen de visie uit te dragen op een aansprekende wijze, zowel extern als intern.

 

Resultaatgerichtheid

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken. U komt met een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken met duidelijke inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en werkt gestructureerd naar het doel toe. Beschikt over een grote implementatiekracht. Bent vasthoudend. Brengt focus aan. Kan daadkrachtig sturen wanneer dit nodig is.

 

Groepsgericht leiderschap

Als deel van de Raad van Bestuur in heldere gezamenlijkheid richting en sturing geven aan de organisatie en samenwerking tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. U beschikt over verbindende persoonlijkheid, organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat. U investeert in de ontwikkeling van uw team en weet mensen verder te brengen in hun professionele ontwikkeling.

 

Overtuigingskracht

Gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen te betrekken bij het bepalen van standpunten, keuzes te maken en vervolgens breed te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. U weet met enthousiasme uw argumenten te presenteren op verschillende niveaus en draagvlak te creëren. U kunt op een begrijpelijke wijze complexe materie verwoorden.

 

Stressbestendigheid

U kunt effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag of teleurstelling. Kan eenvoudig hoofdzaken onderscheiden van bijzaken. U werkt goed onder tijdsdruk. Durft nee te zeggen als iets niet haalbaar is. Weet wat u kunt realiseren binnen een bepaalde periode.

 

 

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt ViVa! Zorggroep tijdens  de selectieprocedure voor de Lid Raad van Bestuur.

 

 • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
 • CV-presentatie
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie bestaande uit Voorzitter en Lid Raad van Toezicht en de Voorzitter Raad van Bestuur
 • Vervolggesprek
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure
 • Nagaan referenties
 • Arbeidsvoorwaardengesprek

 

 

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de functie kunt u contact opnemen met Maes & Lunau, Erik Ton via E. erik.ton@maeslunau.com of T. 020-5356273.

U kunt uw sollicitatie en cv uploaden via: www.maeslunau.com/nl/viva

 

Wilt u deze vacature als PDF? Download de PDF hier