Indicaties

De zorg die u ontvangt kan onder verschillende wetten vallen. U kan zelf niet kiezen binnen welke wet uw hulpvraag valt. De aard van uw hulpvraag bepaalt vanuit welke wet u zorg ontvangt.

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw); Zvw-zorg betreft verpleging en verzorging met een medische noodzaak. Binnen de Zvw is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de indicatiestelling en het bepalen van de noodzakelijke zorg. De wijkverpleegkundige bepaalt of uw hulpvraag inderdaad onder de Zvw valt of dat de zorg onder een ander wettelijk kader valt zoals de Wmo of de Wlz. De zorg vanuit de Zvw valt onder uw basisverzekering en kent geen eigen risico.
  • De Wet langdurige zorg (Wlz): de Wlz is voor mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur toezicht in de nabijheid of zorg nodig hebben. Deze zorg kan in veel gevallen ook thuis gegeven worden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wlz. Voor zorg vanuit de Wlz geldt een eigen bijdrage.
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): de Wmo levert maatschappelijke ondersteuning, dit is hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Hieronder valt bijv. hulp bij het huishouden of individuele begeleiding. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wmo. Voor zorg vanuit de Wmo geldt een eigen bijdrage.

 

Cliëntenondersteuning Wlz:

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz-indicatie kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van de langdurige zorg. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of Stichting MEE. Op www.adviespuntzorgbelang.nl vindt u meer informatie.