Privacy en geheimhouding

ViVa! Zorggroep neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. ViVa! Zorggroep gaat - vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt. Naast dealgemene privacywet gelden in de gezondheidszorg specifiek regels voor de privacy. Deze regels staan onder ander vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten die gelden op grond van de huidige privacywetgeving incluis de WGBO.

 

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als (potentiële) cliënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. We bedoelen daarmee dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw andere zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Welke gegevens verzamelt ViVa! Zorggroep? ViVa! Zorggroep verwerkt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld en alleen voor het doel waarvoor ze aan ViVa! Zorggroep ter beschikking zijn gesteld.

 

Bescherming van persoonsgegevens en bewaartermijn

ViVa! Zorggroep is volgens de huidige privacywet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die bij ViVa! Zorggroep plaatsvindt. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

 

Voor contactpersonen, vertegenwoordigers en bezoekers

Wanneer u geen cliënt bent van ViVa! Zorggroep kan het toch zijn dat een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwekt wordt. Dit gebeurt alleen om contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van onze cliënt of doordat u zelf contact met ViVa! Zorggroep opneemt. Voor alle gegevens geldt dat we niet meer gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede diensten aan u te kunnen verlenen. We delen uw gegevens niet zomaar met anderen. Dit kan gevolgen hebben voor mensen die naar u informeren. ViVa! Zorggroep vindt het belangrijk dat u zelf kunt bepalen aan wie informatie over u verstrekt mag worden. Als er voor u wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer zullen wij daarom geen informatie over u verstrekken.

 

Gegevens meenemen, inzien, wijzigen, verwijderen, ontvangen

U heeft het recht om ViVa! Zorggroep te vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden. U mag ViVa! Zorggroep vragen om uw persoonsgegevens in een dusdanige vorm te verwerken dat u ze makkelijk kunt meenemen en overdragen. U mag feitelijke gegevens laten wijzigen. Voor niet feitelijk gegevens mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. U mag vragen om vernietiging van uw dossier. U mag dit vragen voor het hele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek hierom schriftelijk indienen bij ViVa! Zorggroep op info@vivazorggroep.nl. ViVa! Zorggroep zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ViVa! Zorggroep heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, toepassen van beveiligingssoftware, strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. ViVa! Zorggroep beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  • Bent u niet tevreden over hoe ViVa! Zorggroep omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw behandelaars/zorgverleners. Nemen zij uw zorgen niet weg? Meld dit dan bij de bij de klachtenfunctionaris, e-mail klachtenfunctionaris@vivazorggroep.nl.
  • Heeft u een vraag, tip of klacht over privacy? Stuur een e-mail naar privacy@vivazorggroep.nl.
  • Wenst u direct contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, stuur een e-mail naar fg@vivazorggroep.nl.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u de website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie, die in de cookie is opgeslagen, kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer. ViVa! Zorggroep maakt gebruik van de cookie Google Analytics. Dit om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan ViVa! Zorggroep ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan ViVa! Zorggroep aanpassingen maken op haar website en of service. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en u kunt daarom niet persoonlijk herleid worden.

 

Gebruik van de website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als de op (of via) de website verstrekte informatietekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

 

Verklarende woordenlijst:

Persoonsgegevens: Alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon (mens) kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een naam, BSN-nummer, geboortedatum, telefoonnummer of IP-adres.