Overslaan en naar de inhoud gaan

ANBI

Stichting ViVa! Zorggroep

Naam organisatie
Stichting ViVa! Zorggroep

RSIN nummer
812630038

KvK dossiernummer
34184520

IBAN rekeningnummer
T.n.v. Stichting ViVa! Zorggroep
NL12 RABO 0363 4762 02

Beleidsplan
Het werk dat de instelling doet volgt rechtsreeks uit de visie: ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners van het werkgebied. ViVa! Zorggroep is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk.

Verreweg het grootste gedeelte van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de Wlz, de WMO en de zorgverzekeringswet. Hiernaast ontvangt ViVa! Zorggroep subsidies om de jeugdgezondheidszorg uit te voeren in de regio Kennemerland.

Het vermogen wordt beheerd door de stichting zelf. Het betreft met name tijdelijk overtollige liquide middelen, die kort worden uitgezet bij solide financiële instellingen. Besteding van middelen is in beginsel ten behoeve van het uitvoeren van de missie en visie van ViVa! Zorggroep.

Beloningsbeleid
De medewerkers van ViVa! Zorggroep worden beloond conform de CAO VV&T.

Bestuurssamenstelling

Contactgegevens

Doel, missie en visie

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Hiervoor verwijzen wij graag naar ons bestuursverslag 2022.

Financiële gegevens
Financiële gegevens van ViVa! Zorggroep zijn te consulteren op www.jaarverslagenzorg.nl.

Transparante bedrijfsvoering 
Eén van de richtlijnen van de Governance Code Zorg is het geven van transparantie. We publiceren dan ook bewust de onkostenvergoeding van onze Raad van Bestuur. 

In 2022 heeft de Raad van Bestuur kosten gedeclareerd ten laste van Stichting ViVa! Zorggroep voor in totaal €709,01. Het betrof met name parkeerkosten en kosten van overleg. In 2023 heeft de Raad van Bestuur kosten gedeclareerd ten laste van Stichting ViVa! Zorggroep voor in totaal €437,14. Het betrof met name parkeerkosten en kosten van overleg.

ANBI formulier

Stichting Vrienden van ViVa!

Naam organisatie
Stichting Vrienden van ViVa!

RSIN nummer
814416937

Postadres
Postbus 95
1960 AB 
Heemskerk

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

  • Voorzitter: dhr. J. Klompien
  • Penningmeester: dhr. E.L.W.M. Zwager
  • Lid: mevr. R. van Dijk

Beloningsbeleid: niet van toepassing
Uitgangspunt voor het verrichten van activiteiten is de notariële akte d.d. 1 maart 2012.

De werkzaamheden van de stichting Vrienden van ViVa! omvatten

  • Het ondersteunen van projecten voor cliënten van ViVa! Zorggroep in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord. De projecten zijn gericht op maatschappelijke participatie, sociale zelfredzaamheid, welzijn en culturele activiteiten in relatie tot ouderen
  • Het ondersteunen van bijvoorbeeld hospices of ontmoetingscentra

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit

  • Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten

De middelen van de stichting worden als volgt beheerd

  • Voor het beheer van de gelden van de stichting wordt gebruik gemaakt van de diensten van Rabo Schretlen Vermogensmanagement. Belegging vindt plaats op basis van een neutraal profiel
  • Per kwartaal wordt de ontwikkeling van de aandelen- en obligatieportefeuille besproken met de adviseurs van Rabo Schretlen Vermogensmanagement

Doelstelling stichting
Het verkrijgen, beheren en besteden van de door haar verkregen (geld)middelen ten behoeve van ouderen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord.

Financieel overzicht
Het rendement op de beleggingen wordt jaarlijks ter beschikking gesteld voor het financieren van projecten, die ten goede komen van ouderen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord en die niet tot de jaarlijkse exploitatiemiddelen van organisaties kunnen worden beschouwd.

Klant Informatie Centrum

Beschikbaar om te chatten

Start chat
Wij gebruiken cookies voor een optimale gebruikservaring. Door gebruik te maken van onze website stemt u hiermee in. Meer weten?