Overslaan en naar de inhoud gaan
Oude heer

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle betrokkenen en belangstellenden in en bij ViVa! Zorggroep.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van  persoonsgegevens binnen Stichting ViVa! Zorggroep. Bij ViVa! Zorggroep worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers. De definitie van persoonsgegevens is dat het gaat om gegevens die tot een persoon te herleiden zijn. Het gaat kortom om informatie van u die bij ons bekend is en die aan u is gekoppeld. En die informatie dient beschermd te zijn. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd welke regels er gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat op welke wijze ViVa! Zorggroep persoonsgegevens verwerkt en vindt u relevante informatie ten aanzien van privacy.

Welke gegevens verwerkt ViVa! Zorggroep?

Om haar taken goed uit te voeren verwerkt ViVa! Zorggroep (mogelijk) de volgende gegevens: 

Algemene persoonsgegevens 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens
 • Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Informatie die u zelf verstrekt
 • Informatie van contactpersonen, mantelzorgers en/of bewindvoerders

Bijzondere persoonsgegevens 
Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig. Hierbij gaat het om gegevens over zaken zoals etniciteit, religie en seksuele voorkeur. Deze gegevens worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. En natuurlijk alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. 

ViVa! Zorggroep houdt in voorkomend geval een medisch dossier bij. Dit doen wij om goede zorg te kunnen bieden. Dit dossier kan onder andere de diagnose, de medicatie en labuitslagen bevatten. U als direct betrokkene heeft altijd recht op inzage in dit dossier. 

Voor unieke identificatie gebruikt ViVa! Zorggroep het burgerservicenummer (BSN), zodat de organisatie een ID-check kan uitvoeren. ViVa! Zorggroep houdt zich daarbij aan de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ (Wabvpz). Daarom leggen we ook de gegevens van uw identiteitsbewijs vast.

Verwerking van persoonsgegevens

ViVa! Zorggroep gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en zet daarbij in op het principe van dataminimalisatie. Dit betekent dat alleen persoonsgegevens worden opgeslagen die strikt noodzakelijk zijn. 

Doel van verwerking
ViVa! Zorggroep verwerkt alleen persoonsgegevens voor doelen die vooraf zijn bepaald of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Doelen zijn: 

 • De zorg en/of behandeling en dienstverlening
 • Informatie die ViVa! Zorggroep nodig heeft als werkgever en bij het werken met vrijwilligers
 • Overeenkomsten met zelfstandigen (ZZP’ers)
 • Het borgen en bevordering van de kwaliteit van de zorg
 • De inzet van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden of de zorgvraag
 • Een wettelijke verplichting
 • De financiële administratie en controle daarop
 • Communicatieactiviteiten en verbetering van de websites
 • Informatie in het kader van incidenten en verwante onderzoeken
 • Informatie in het kader van [wetenschappelijke] onderzoeken 

Wij gebruiken ook cookies
ViVa! Zorggroep gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ViVa! Zorggroep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, ze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens. Voor de cookies die wel persoonsgegevens verwerken, vragen wij altijd om uw toestemming.

Wanneer mag ViVa! Zorggroep persoonsgegevens verwerken?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgenomen wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Dit mag uitsluitend [1] met uw expliciete instemming, [2] als onderdeel van de overeenkomst die met u is gesloten, [3] om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, [4] ter bescherming van vitale belangen van u of anderen, [5] in het algemeen belang, [6] als het gaat om behartiging van gerechtvaardigde belangen van ViVa! Zorggroep of een ander of andere organisatie. 

Toestemming intrekken 
Als de grondslag van verwerking van uw persoonsgegevens expliciete instemming is, dan geldt dat u op ieder moment kunt besluiten om uw toestemming in te trekken.

Bewaartermijnen 
Binnen ViVa! Zorggroep gelden verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Dit heeft met wettelijke verplichtingen te maken. Het medische dossier dient bijvoorbeeld minimaal twintig jaar vanaf het moment dat de laatste wijziging is aangebracht te worden bewaard.

Ontvanger persoonsgegevens 
ViVa! Zorggroep verstrekt persoonsgegevens aan anderen enkel met uw toestemming of omdat ViVa! Zorggroep dit op grond van een wettelijke plicht zou moeten doen. ViVa! Zorggroep verwerkt persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. 

Let op: een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder opgaaf van reden. Bent u benieuwd welke rechten u nog meer heeft op grond van de AVG? Zie dan de informatie onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten?’. 

Werkt ViVa! Zorggroep samen met andere organisaties, dan worden er contractuele afspraken gemaakt voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. 

Informatiebeveiliging 
Binnen ViVa! Zorggroep is beleid vastgesteld dat ziet op de beveiliging van persoonsgegevens. Zo wordt gevoelige informatie versleuteld verstuurd. Medewerkers van ViVa! Zorggroep dienen zich te houden aan de geheimhoudingsverklaring.

ViVa! Zorggroep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die ongewenste handelingen van persoonsgegevens kan voorkomen. Met organisaties die persoonsgegevens namens ViVa! Zorggroep verwerken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

Wat zijn uw rechten? 

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 1. Het recht op informatie

U heeft recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. ViVa! Zorggroep zal u moeten informeren welke persoonsgegevens er worden verwerkt, waarom de organisatie dat doet, of ViVa! Zorggroep uw gegevens deelt met andere organisaties en zo ja, welke. 

 1. Het recht op inzage

Dit is uw recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ViVa! Zorggroep worden verwerkt. U kunt desgevraagd ook een kopie ontvangen. 

 1. Het recht op rectificatie

Mochten uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht die te laten wijzigen of aan te vullen.

 1. Het recht op gegevenswissing

U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar vaak kunnen niet alle persoonsgegevens gewist worden. Bijvoorbeeld als er een wettelijke plicht bestaat om uw persoonsgegevens wel te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Maar wanneer geldt het recht op gegevenswissing dan wel? Een reden hiervoor kan zijn dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, de toestemming van de betrokkene is ingetrokken, de betrokkene bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens (zie ook het recht op bezwaar), de persoonsgegevens worden zonder wettelijke grondslag verwerkt en/of de wettelijke bewaartermijn is verlopen. 

 1. Beperking van verwerking

U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken. Hier zijn verschillende situaties denkbaar, zoals: de persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist, de verwerking is onrechtmatig, de persoonsgegevens zijn niet meer nodig en/of een betrokkene maakt bezwaar. 

 1. Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld: een cliënt(e) van Viva! Zorggroep heeft meegedaan aan een medisch onderzoek en komt er later achter dat een bekende van hem/haar als onderzoeker bij die organisatie werkt en heeft dan liever niet dat de onderzoeksgegevens worden gebruikt. 

 1. Recht op eenvoudige overdracht

Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. Cliënten kunnen vragen om eigen persoonsgegevens over te dragen als zij hun contract met ViVa! Zorggroep willen beëindigen. Vervolgens kunnen zij makkelijk deze gegevens doorgeven aan een andere zorgaanbieder. 

 1. Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming 

Het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte (persoons)gegevens. De AVG geeft betrokkenen het recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Bijvoorbeeld: een sollicitant die bij ViVa! Zorggroep heeft gesolliciteerd, heeft het recht dat zijn/haar sollicitatie wordt beoordeeld met een menselijke blik en niet door een verwerking van de sollicitatie via het internet zonder menselijke tussenkomst. 

Een beroep doen op één van uw rechten
Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten. U kunt een e-mail sturen naar privacy@vivazorggroep.nl of een brief sturen naar het adres onder het kopje Contact.

De reactietermijn is uiterlijk binnen een maand nadat u contact heeft opgenomen en in uitzonderlijke gevallen kan het termijn worden verlengd met twee maanden maar dan wordt u daarover geïnformeerd.

Toezichthouder 
De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op het gebied van privacy. Bent u niet tevreden over hoe ViVa! Zorggroep omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming 
ViVa! Zorggroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de privacyregels en adviseert daarover. De Functionaris Gegevensbescherming is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van ViVa! Zorggroep. Het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is fg@vivazorggroep.nl.

Wijzigingen 
ViVa! Zorggroep behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.

Vragen over privacy? 
Voor vragen over de AVG kunt u terecht bij het privacyteam van ViVa! Zorggroep. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@vivazorggroep.nl.

Contactgegevens 
ViVa! Zorggroep                
T.a.v. Privacyteam
Postbus 95 
1960 AB
Heemskerk

E-mail: privacy@vivazorggroep.nl

Klant Informatie Centrum

Beschikbaar om te chatten

Start chat
Wij gebruiken cookies voor een optimale gebruikservaring. Door gebruik te maken van onze website stemt u hiermee in. Meer weten?