ANBI gegevens

Naam organisatie

 • Stichting ViVa! Zorggroep

 

RSIN nummer

 • 812630038

 

KvK dossiernummer

 • 34184520

 

Contactgegevens >>

 

Doel, missie en visie >>

 

Beleidsplan

Het werk dat de instelling doet volgt rechtsreeks uit de visie: ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners van het werkgebied. ViVa! Zorggroep is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk.

 

Verreweg het grootste gedeelte van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de Wlz, de WMO en de zorgverzekeringswet. Hiernaast ontvangt ViVa! Zorggroep subsidies om de jeugdgezondheidszorg uit te voeren in de regio Kennemerland.

 

Het vermogen wordt beheerd door de Stichting zelf. Het betreft met name tijdelijk overtollige liquide middelen, die kort worden uitgezet bij solide financiële instellingen. Besteding van middelen is in beginsel ten behoeve van het uitvoeren van de missie en visie van ViVa! Zorggroep.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

 

Raad van bestuur

 • De heer drs. L.E.F. van Ruth, raad van bestuur

 

Raad van toezicht

 • De heer M.J. Hartvelt, voorzitter
 • De heer mr. J.C. Dekker
 • De heer H.P.S. Baks, lid
 • Mevrouw M.G. Wats arts MBA, lid
 • De heer drs. P.A. van den Brom (AAG MBA MBI), lid
 • Mevrouw drs. J.E.M. Tijhuis, lid

 

De medewerkers van ViVa! Zorggroep worden beloond conform de CAO VV&T.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Hiervoor verwijzen wij graag naar ons jaarbericht 2015 ‘Onze rol als wijkgerichte dienstverlener’.

 

Financiële gegevens

Financiële gegevens van ViVa! Zorggroep zijn te consulteren op www.jaarverslagenzorg.nl

Naam organisatie

 • Stichting Vrienden van ViVa! 

 

RSIN nummer

 • 814416937

 

Postadres       

Postbus 95

1960 AB Heemskerk

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid   

 

 • Voorzitter: dhr. K. Korsman
 • Secretaris: dhr. G.F.CH. Hardeveld Kleuver
 • Penningmeester: dhr. E.L.W.M. Zwager

 

Er hebben zich geen bestuurswisselingen voorgedaan in het jaar 2016.

 

Beloningsbeleid: niet van toepassing

 

Uitgangspunt voor het verrichten van activiteiten is de notariële akte d.d. 1 maart 2012.

 

De werkzaamheden van de stichting Vrienden van ViVa! omvatten

 • Het ondersteunen van projecten voor cliënten van ViVa! Zorggroep in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord. De projecten zijn gericht op maatschappelijke participatie, sociale zelfredzaamheid, welzijn en culturele activiteiten in relatie tot ouderen.
 • Het ondersteunen van bijvoorbeeld hospices of ontmoetingscentra.

 

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit

 • Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten

 

De middelen van de stichting worden als volgt beheerd

 • Voor het beheer van de gelden van de stichting wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Rabobank. Een deel van de gelden wordt contant aangehouden en een deel in aandelen en obligaties. Belegging vindt plaats op basis van een defensief profiel.
 • Per kwartaal wordt de ontwikkeling van de aandelen- en obligatieportefeuille besproken met de adviseurs van de Rabobank. In 2016 zijn geen donaties of legaten ontvangen.

 

Doelstelling stichting

Het verkrijgen, beheren en besteden van de door haar verkregen (geld)middelen ten behoeve van ouderen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016

 • Bijdrage aan lustrum Ontmoetingscentrum St. Agnes
 • Bijdrage aan openingsweek Lommerlust
 • Bijdrage aan inrichting diverse terrassen
 • Aanschaf muziekbox “Herkent u deze melodie?”
 • Aanschaf Verschillend spelmateriaal
 • Aanschaf LP-speler
 • Bijdrage aan organisatie herfstmarkt, burendag, themadag
 • Bijdrage diverse uitstapjes voor bewoners
 • Aanschaf beweegboxen
 • Aanschaf geheugenkist
 • Aanschaf Ipads voor Familienet
 • Bijdrage aan Parkinson café
 • Bijdrage optreden miMakkus en Careclowns
 • Bijdrage aan organisatie SAIL

 

Financieel overzicht

Het rendement op de beleggingen wordt jaarlijks ter beschikking gesteld voor het financieren van projecten, die ten goede komen van ouderen in de gemeenten Beverwijk , Velsen Noord en Heemskerk en die niet tot de jaarlijkse exploitatiemiddelen van organisaties kunnen worden beschouwd.

Het totaal van de ter beschikking gestelde bijdragen bedroeg € 32.000,--.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.