Missie/ visie

Wij zijn ViVa! Zorggroep. Wij staan voor u klaar op het moment dat u ons nodig hebt. Omdat uw situatie vraagt om medische aandacht, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp of tijdelijke opname. Het maakt het niet uit of u jong of oud bent, gezond of ziek, rijk of arm of dat u kort of lang in onze regio woont. Wij bieden u 7 x 24 uurs dienstverlening. Bij u thuis of in onze woon-zorgcomplexen. Onze hulp is er altijd op gericht u zoveel mogelijk te laten leven zoals u dat wilt.

 

Jezelf kunnen blijven. Dat is onze belofte.

Leven volgens uw eigen ritme en voorkeuren, dat is vrijheid. Ziekte of ouderdom stellen grenzen aan deze vrijheid. U kunt niet meer alles doen wat u voorheen deed. Zo’n inperking van uw vrijheid kan plotseling ontstaan of geleidelijk, het kan tijdelijk zijn of blijvend. In alle gevallen komt uw leefwijze onder druk te staan. En in uw leefwijze geeft u uitdrukking aan wie u bent. In alles wat u doet en laat schuilt uw eigenheid.

 

Bij ViVa! Zorggroep denken we dat onze eigenheid als mens ons meest waardevolle bezit is. Dat bezit willen we zoveel mogelijk koesteren. Dat is onze missie. Dat is waarom we doen wat we doen. Wij zorgen dat onze cliënten, ook wanneer hun gezondheid grenzen aangeeft, zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven en zelf kunnen beslissen. Want dat bepaalt de kwaliteit van hun leven.

 

Weten voor wie en met wie we het doen. Dat is hoe we willen werken.

Om onze klanten de mogelijkheid te geven zichzelf te blijven in een zorgsituatie moeten we hen leren kennen. Als cliënt, als patiënt maar bovenal als mens. We moeten door hun ogen leren kijken, goed luisteren en ons inleven. Zodat we onze werkwijze aan hen kunnen aanpassen en oplossingen op maat kunnen bedenken. Wij denken dat dit het beste kan door met kleine teams van vaste medewerkers actief te zijn in de wijken. Altijd dicht bij u in de buurt. Zodat we u en uw situatie al een beetje kennen voordat we elkaar voor het eerst ontmoeten.

 

Onze persoonlijke aandacht gaat verder dan de cliënt waar we het direct voor doen. Want ons werk doen we net zozeer voor, en met, familieleden en mantelzorgers. En samen met andere maatschappelijke organisaties en talloze vrijwilligers. Ook hen bieden wij graag de kans vanuit hun eigenheid bij te dragen aan onze gezamenlijke missie. Cruciaal hierin is de professionele kracht van onze medewerkers. Wij zorgen dat zij zich verbonden weten met onze missie en kansen krijgen voor opleiding, ontplooiing en carrièreperspectief. Samen is een sleutelwoord.

 

Kennis en vernieuwing zijn onmisbaar om ons werk steeds beter te kunnen doen. Dus werken we mee aan wetenschappelijk onderzoek naar ouderengeneeskunde en chronische ziekten en maken we gebruik van de nieuwste inzichten. Ook op het gebied van ICT. De kennis die we opdoen delen we, als kenniscentrum voor ontwikkelingen die het wonen en leven van mensen met ondersteuning makkelijker maken. Want kennis is kracht!

 

Wonen, welzijn en zorg. Dat is wat we concreet bieden.

ViVa! Zorggroep biedt diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zo hebben we een grote variëteit aan woonvormen waarmee we kunnen aansluiten op de persoonlijke wensen van mensen. Dat kan uw vertrouwde eigen huis zijn waar u dankzij thuiszorg op maat, moderne ICT-hulp of maaltijdservice zelfstandig kunt blijven wonen. Maar het kan ook een aanleunwoning zijn met een wasservice of een appartement met een complete verzorging. In alle woonvormen staan uw comfort, veiligheid en privacy voorop.

 

Welzijn heeft volgens ons alles te maken met de mate waarin je je leven zinvol kunt invullen. Met activiteiten waarin u uzelf kunt laten zien en waarin u gezien wordt. Van creatief tot praktisch. Van tuinieren tot koken. Van zelf schilderen tot het nemen van een heerlijk warm bad. Welzijn is een groot begrip, maar soms niet groter dan een bevestigend antwoord op de vraag: ‘Heeft u een leuke dag gehad?’

 

ViVa! Zorggroep is er voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, revalidatie, specialistische en palliatieve zorg. Waar u ook woont. Hierbij hoort ook het voorkomen dat uw gezondheid en zelfstandigheid achteruit gaan. Alles wat we doen is afgestemd op wat u nodig heeft en ons streven u te laten leven zoals u dat wilt. Voor ons telt de vraag: wat heeft u nodig om tevreden en zo gezond mogelijk te leven? Die vraag beantwoorden wij met volle inzet.  

Kwaliteit van leven!

De toekomst van een organisatie ontstaat niet zomaar, die moet je maken. Om dat doelgericht te kunnen doen, heb je een missie en een visie nodig. Daarin staat hoe wij onszelf nu zien en in de toekomst en waar we voor staan. Missie en visie binden ons als medewerkers aan eenzelfde toekomstbeeld en zijn leidraad voor ons dagelijks handelen.

 

Missie

Wij bieden passende en professionele zorg en welzijn aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken in onze regio samen met het eigen netwerk, vrijwilligers, collega-professionals en collega-organisaties.

Visie
ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners in het werkgebied. Wij sluiten niets uit en willen alle zorg en diensten bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend. In iedere wijk wordt een geheel aan voorzieningen gerealiseerd om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast regelt ViVa! Zorggroep afstemming tussen deze voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden.

Wat betekent dit voor onze medewerkers?
Wij werken wijkgericht waarbij we op de meest persoonlijke en toegankelijke manier cliënten ondersteunen in gezondheid en welzijn. De vraag van de cliënt is leidend en ons zorgaanbod is belevingsgericht. Vanuit het wijkcentrum in de directe woonomgeving beantwoorden wij elke vraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

 

Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden:


Wij zijn persoonlijk: wij hebben aandacht voor de individuele cliënt; iedereen is voor ons uniek. 

Wij zijn toegankelijk: wij helpen onze cliënten snel, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Wij zijn betrouwbaar: wij komen onze afspraken na en gaan integer om met informatie.

Wij zijn positief: door onze positieve houding ondersteunen wij de cliënt bij het maken van eigen keuzes.
Wij zijn dynamisch: wij reageren alert op signalen uit de omgeving en nemen initiatief en verantwoordelijkheid.
Wij zijn betrokken: bij de cliënt, onze collega’s en onze organisatie.

Het doel van stichting ViVa! Zorggroep zoals omschreven in de statuten.

 

  1. Het verzorgen van dienstverlening ten behoeve van de bevolking zulks op het terrein van de volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening.
  2. De behandeling, verpleging en reactivering van somatische- en psychogeriatrische zieken
  3. Het verlenen het bevorderen van een goede huisvesting van – alsmede dienstverlening aan – ouderen en anderen die daarbij gebaat kunnen zijn zowel binnen als buiten de woon- en zorgcentra.
  4. Het verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden van ouderen en/of andere die vergelijkbare zorg behoeven, zowel in door de stichting geëxploiteerde verzorgingshuizen als daarbuiten, met het oogmerk voorwaarden te scheppen, die nodig zijn voor het beleven van een met de doelgroep overeenkomende zinvolle levensperiode.   
  5. Het treffen van voorzieningen op het terrein van het leefklimaat van ouderen, waarop alle personen, aan wie door huisvesting en/of verzorging zoals bedoeld onder sub c! wordt verschaft aanspraak kunnen maken. Deze voorzieningen dienen geïntegreerd te zijn in het kader van de totale doelstelling van deze stichting.   
  6. Het treffen van voorzieningen op het gebied van geestelijk, godsdienstige en levensbeschouwelijke begeleiding van de ouderen.
  7. Het ontwikkelen van flankerende activiteiten voor ouderen.

    en voorts al datgene wat daarmee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- +